DRÁVA TRANS Kft. adatvédelmi tájékoztatója

A http://www.dravatrans.hu weboldalán a vállalkozás személyes adatokat nem kezel, nincs lehetőség regisztrációra, a vállalkozás nem küld hírlevelet.

Adatkezelő

Vállalkozás neve:Dráva Trans Kft. (ADATKEZELŐ)
Székhely:7570. Barcs, Mészégető u. 17.
Telephely: 7570. Barcs, Verbina u. 11.

A vállalkozás általános adatkezelési elvei:

1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. A természetes személyek által megadott adatok valósága tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Felhasználókat tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

2. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírásainak megfelelően kerül sor.

E-mail címek kezelése

A vállalkozás nem küld hírlevelet a Felhasználó részére és kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére így azokat az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását a megrendelések teljesítése a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A vállalkozás az általa nyújtott szolgáltatásokról információkat bizonyos esetekben elektronikus formában - e-mailben juttatja - az érintettek részére. (Az ilyen értesítéseket azonban nem használja reklámozási célra.)

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a törlés kéréséig az Felhasználó által) tart.

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

A vállalkozás természetes személy ügyfelei, partnerei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok módosítását. Az Adatkezelő az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A vállalkozás telephelyén nyomtatott formában elérhető Adatkezelési tájékoztató részletes információkat tartalmaz az érintett jogairól.

5.2. Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatában rögzítettek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az elutasításról a jogszabály szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot értesíti.

5.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

5.4. Jogérvényesítés és jogorvoslat.

A Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.; www.naih.hu ; telefonszám: +36 (1) 391-1400; általános email elérhetőség: ügyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat, vagy Bíróság előtt (A per - az érintett választása szerint - az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható) érvényesítheti jogait.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.